Kategorie
Bez kategorii

Krótki Łańcuch Żywności – pilotaż w Toruniu

Informacja na temat realizowanej operacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2014 – 2020 – Działanie „Współpraca”

Całkowity budżet operacji: 12 182 117,56zł
Kwota dofinansowania: 5 490 089,00 zł
Okres realizacji operacji: lipiec 2021 – grudzień 2024 

Lider projektu:

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp. z o.o.

Partnerzy projektu:

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
18 rolników z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Krótki Łańcuch Żywności – pilotaż w Toruniu  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

Cel projektu

Celem głównym Grupy Operacyjnej Naszelokalne.pl jest zbudowanie komplementarnego modelu krótkiego łańcucha dostawi i przetestowanie jego założeń w praktyce. Projekt będzie dotyczył mieszkańców Torunia i okolic poprzez sprzedaż żywności o bardzo szerokim wachlarzu produktów wytwarzanych przez rolników z woj. Kujawsko-Pomorskiego. W pierwszym roku realizacji operacji planuje się zaprojektowanie dedykowanej platformy e-commerce obejmującej nie tylko e-sklep ale moduł obsługujący logistykę całego procesu . W tym czasie będzie budowane wzorcowe centrum logistyczno-wystawiennicze w Przysieku mające na celu przetestowanie odpowiednich warunków do przechowywania, pakowania i wysyłania zamówień do konsumenta w Toruniu i okolicach. Tam również będzie umieszczona kawiarnia i sklep z produktami. Planuje się wykonanie przez UMK badań marketingowych wśród mieszkańców Torunia, które pozwolą na określenie asortymentu, warunków i sposobu dostaw produktów od rolników. Bardzo istotnym elementem jest zagwarantowanie odpowiedniej jakości żywności w systemie, UMK ma opracować koncepcję Agencji Certyfikacji i Promocji. Pozwoli to na uzyskanie instrumentu dbającego o wysoką jakość i autentyczność żywności. W drugim roku realizacji operacji planowane jest uruchomienie II etapu badań jakim będzie testowanie sprzedaży produktów. Pozwoli to na uzyskanie praktycznej wiedzy na temat specyfiki realizacji tego pomysłu. Koncepcja zakłada również zaprojektowanie specyficznej dedykowanej kampanii promocyjnej, która poprzez wykonanie jej założeń w praktyce odpowie na pytanie odnośnie skuteczności oddziaływania różnych form promocji w takim systemie.

The main goal of the Naszelokalne.pl Operational Group is to build a complementary model of a short supply chain and to test its assumptions in practice. The project will apply to the inhabitants of Toruń the surrounding area by selling food with a wide range of products produced by farmers from Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.. Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. In the first year of the operation, it is planned to design a dedicated e-commerce platform covering not only the e-store but also a module supporting the logistics of the entire process. During this time, a model logistics and exhibition center in Przysiek will be built to test the appropriate conditions for storing, packing and sending orders to consumers in Toruń and its vicinity. There will also be a cafe and a shop with products. It is planned to conduct marketing research by the Nicolaus Copernicus University among the inhabitants of Toruń, which will allow to define the range, conditions and method of delivering products from farmers. A key element is to guarantee the appropriate quality of food in the system, therefore, UMK is to develop the concept of the Certification and Promotion Agency. This will allow to obtain an instrument which ensures high quality and authenticity of food. During the second year of the operation, it is planned to launch the second stage of research – product sales testing. It will allow to gain practical knowledge about the specifics of the implementation of the idea. The concept also assumes designing a specifically dedicated promotional campain, which will evaluate the effectiveness of various forms of promotion in such system.

Planowane rezultaty

W rezultacie powstanie praktyczny model funkcjonowania krótkiego łańcucha dostaw, który będzie w stanie dostarczać lokalną żywność zgodnie z ideą locavore do mieszkańców średniej wielkości miasta. Umożliwi to również prawie 20 rolnikom zainteresowanym produkcją żywności lokalnej na przygotowanie i przetestowanie sprzedaży na rynkach o zasięgu regionalnym bardzo szerokiego spektrum produktów.                                     
 As a result, a practical model for the functioning of a short supply chain will be created. The supply chain will be able to deliver local food in accordance with the locavore idea to the inhabitants of a medium-sized city. It will also allow nearly 20 farmers interested in local food production to prepare and test sales in regional markets of a wide variety of products.